ALGEMENE CONTRACTSVOORWAARDEN

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van alle door BTS aangegane overeenkomsten. Er kan enkel schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover deze laatste in strijd zijn met huidige bepalingen.
 2. De bestelbonnen en prijsoffertes zijn gebaseerd op de waarden van lonen en materialen bij het opmaken ervan. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De prijsofferten worden gegeven zonder enige verbintenis. De overeenkomst ontstaat pas na de orderbevestiging uitgaande van BTS.
 3. In geval van annulatie van de bestelling door de klant of wanneer de overeenkomst ontbonden wordt in het nadeel van de klant is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht van BTS om vergoeding van de werkelijk geleden schade en winstderving te vorderen mocht deze hoger zijn.
 4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden BTS niet. Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. De klant geeft BTS in elk geval een bijkomende termijn van 30 dagen na de uiterste contractueel overeengekomen termijn en dit na ingebrekestelling.
  De goederen moeten door de klant worden afgenomen binnen de 8 dagen na terbeschikkingstelling. Bij gebrek daaraan zal de factuur door BTS worden opgesteld en de prijs verschuldigd zijn voor de goederen.
 5. Wanneer BTS ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Ingeval niet-levering of laattijdige levering te wijten is aan de niet-levering of laattijdige levering van onze leverancier ziet de klant af van elk verhaal ten opzichte van BTS. Dit geldt naast de normale gevallen van overmacht tussen partijen als een contractueel geval van overmacht.
 6. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, toelating tot gerechtelijke reorganisatie alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.
 7. De goederen reizen op risico van de klant. Het opladen van de goederen door de klant geldt als aanvaarding en dekt de conformiteit zowel qua kwantiteit, kwaliteit als afmetingen. Indien de goederen worden opgeladen door een tussenpersoon, dan wordt deze steeds geacht gemandateerd te zijn door de klant.
  Elke gebeurlijke klacht over verborgen gebreken in goederen of prestaties dient aangetekend ter kennis van BTS worden gebracht binnen de twee dagen na ontvangst van de goederen of prestaties, dit op straffe van verval.
  De termijn voor het instellen van een rechtsvordering wegens verborgen gebreken in goederen en/of prestaties is beperkt tot 6 maanden na de levering. De aansprakelijkheid van BTS is steeds beperkt tot het kosteloos vervangen van het goed of de prestatie. De klant zal geen aanspraak kunnen maken op andere schadevergoeding.
 8. De geleverde goederen blijven eigendom van BTS tot na integrale betaling door de klant. Bij nietbetaling na ingebrekestelling heeft BTS het recht de goederen terug op te halen bij de klant, zelfs na gedeeltelijke betaling. Bij weigering tot toelating tot afhaling is een dwangsom verschuldigd van 250 euro per dag.
  De klant kan de geleverde goederen niet aan derden in onderpand geven, in eigendom overdragen, onroerend maken door incorporatie of vermengen met andere goederen zolang deze niet volledig betaald zijn.
 9. Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op de factuur, zijn de leveringen contant betaalbaar op onze zetel te Dottenijs. Het aanbieden van een wissel wijzigt de plaats van betaling niet en staat niet gelijk met schuldhernieuwing.
 10. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. De klant wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 11. Ieder op zijn vervaldatum onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op gelijk aan de wettelijke intrestvoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt.
  Daarenboven wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadebeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 12 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 125 EURO, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt.
  Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn niet begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
 12. Het niet-betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo van alle rekeningen, wissels inbegrepen, onmiddellijk opeisbaar.
  Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.
  Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven klant.
 13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van KORTRIJK bevoegd.
Over ons

BTS Tank Solutions is de grootste in Europa voor de in- en verkoop van gebruikte opslagtanks - met zowat 2000 opslagtanks in voorraad. BTS Tank Solutions past gebruikte tanks aan op maat en produceert nieuwe tanks. Klop bij BTS Tank Solutions aan om een tank te huren, kopen of verkopen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe producten, belangrijk nieuws en straffe aanbiedingen.