ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR

Algemeen
Artikel 1.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van BTS Tank Solutions n.v., gevestigd te Dottenijs, hierna te noemen: BTS Tank Solutions n.v. In geval van strijd tussen deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van de contractspartij, zullen de voorwaarden van BTS Tank Solutions n.v. primeren.

Aanbieding
Artikel 2.

Elk aanbod, in welke vorm ook gedaan, is geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege BTS Tank Solutions n.v., zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat BTS Tank Solutions n.v. gehouden zal zijn hiervan bericht te geven. De door BTS Tank Solutions n.v. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, exclusief vracht- en eventuele leveringskosten. Elke termijn vermeld in een aanbod is richtinggevend en niet bindend voor BTS Tank Solutions n.v.
Elk aanbod is vóór de aanvaarding ten allen tijde herroepbaar, zelfs als deze een tijdsbepaling bevat.

Prijzen
Artikel 3.

Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op basis van valutakoersen en de kosten van materialen, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
BTS Tank Solutions n.v. is na het totstandkomen der overeenkomst gerechtigd, ook na de orderbevestiging of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst na de aanbieding, indien voor de (op)levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Als de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten der overeenkomst wordt verhoogd, is de wederpartij, indien deze een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
BTS Tank Solutions n.v. zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de wederpartij brengen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden gelijkt met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan. Het in lid 2 bepaalde geldt evenzeer indien de daar genoemde prijswijzigingen optreden bij de toeleveranciers, waardoor deze zijn prijs ten opzichte van BTS Tank Solutions n.v. aanpast.

Totstandkoming der overeenkomst, annulering
Artikel 4.

Elke mondelinge of telefonische overeenkomst wordt slechts aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke bevestiging door de directie van BTS Tank Solutions n.v. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien de directie van BTS Tank Solutions n.v. deze schriftelijk bevestigd heeft. Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte personeelsleden van BTS Tank Solutions n.v. binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door de directie bevestigd zijn.
De wederpartij is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht daardoor voor BTS Tank Solutions n.v. ontstane schade, reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke, te vergoeden, ongeacht de reden, overmacht daaronder begrepen, voor de wijziging en/of annulering, ongeacht de aanvaarding van BTS Tank Solutions n.v. daarvan. De bedoelde winstderving wordt geacht ten minste de overeengekomen huurprijs, of bij gebreke daarvan de door BTS Tank Solutions n.v. gebruikelijk gehanteerde huurprijs, te bedragen, berekend naar een huurperiode van 50% van de overeengekomen duur, doch zal nimmer minder dan de huurprijs van 1 maand bedragen. BTS Tank Solutions n.v. behoudt het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te vorderen.

Huur- en leveringsvoorwaarden
Artikel 5.

Bij de verhuur van tanks of andere zaken geldt een minimale huurtermijn van 3 maanden. De huurtermijn gaat in zodra de huurder de beschikking heeft gekregen over het gehuurde dan wel, indien dit een eerder tijdstip betreft. op het moment dat in de schriftelijke huurovereenkomst staat vermeld. De huurtermijn omvat de dag waarop het gehuurde ter beschikking komt van de huurder alsmede de dag waarop het gehuurde weer aan BTS Tank Solutions n.v. ter beschikking wordt gesteld. Beide partijen hebben het recht de huurovereenkomst, tenzij deze uitdrukkelijk voor bepaalde duur is gesloten, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand op te zeggen.
De overeengekomen huurprijs geldt per kalendermaand en per container of tank en is te verhogen met omzetbelasting en andere eventueel door de overheid op te leggen heffingen. De huurder is verplicht het gehuurde als een goed huisvader te beheren en het gehuurde naar de aard en bestemming daarvan te gebruiken, te bewaren te onderhouden en te laten repareren.
De verhuurde zaken zijn, zodra deze de terreinen van BTS Tank Solutions n.v. verlaten, voor risico van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die na genoemd tijdstip aan de gehuurde zaken ontstaat, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen beschadiging, brand. en waterschade, diefstal en verduistering De huurder dient zich tegen voormeld risico deugdelijk te verzekeren en is gehouden, op eerste verzoek BTS Tank Solutions n.v. of haar gemachtigde, bewijs te leveren van bedoelde verzekeringsovereenkomst, bij gebreke waarvan BTS Tank Solutions n.v. gerechtigd is haar verplichtingen op te schorten en het gehuurde niet ter beschikking van de huurder te stellen, zonder dat de huurder aanspraak kan maken op vermindering van de huurprijs.
De huurder is gehouden van elke schade aan of verlies van de gehuurde zaak of zaken onverwijld, doch in ieder geval binnen 24 uur, melding te doen aan BTS Tank Solutions n.v.
BTS Tank Solutions n.v. is steeds gerechtigd de verhuurde zaken te (doen) inspecteren. De huurder is gehouden aan deze inspectie alle medewerking te verlenen en BTS Tank Solutions n.v. toegang te verlenen tot terreinen, gebouwen en/of schepen waarop of waarin de gehuurde zaken zich bevinden.
De huurder dient na het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in de oorspronkelijke staat aan BTS Tank Solutions n.v. af te geven. Het gehuurde dient deugdelijk te zijn gereinigd. Alle kosten welke samenhangen met tekortkomingen van de huurder terzake het in ongeschonden staat en gereinigd afleveren van de tanks komen voor rekening van de huurder met dien verstande dat de schade voor het niet tijdig ter beschikking staan van de gehuurde tanks tenminste 1,5 maal de huurprijs, tijdsevenredig berekend, bedraagt.
Indien de huurder na het einde van de huurtermijn verzuimt het gehuurde aan BTS Tank Solutions n.v. terug te geven, is de huurder nadat hij is gesommeerd het gehuurde binnen 8 dagen af te geven, gehouden een schadevergoeding te voldoen van 20.000,-euro per tank.

Kredietwaardigheid wederpartij
Artikel 6.

Iedere overeenkomst wordt door BTS Tank Solutions n.v. aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. BTS Tank Solutions n.v. is gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze ten genoegen van BTS Tank Solutions n.v. voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens BTS Tank Solutions n.v.. BTS Tank Solutions n.v. is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

Betaling
Artikel 7.

Betaling dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden. De eerste drie maanden huur worden gefactureerd voor de levering en de betaling moet gebeuren ten laatste de dag van de levering. De huur van de volgende maanden wordt telkens gefactureerd één week voor het begin van een volgende maand en dient ook betaald te worden voor aanvang van een nieuwe bijkomende maand. BTS Tank Solutions n.v. behoudt zich echter het recht voor om aan een bepaalde wederpartij slechts te leveren met inachtneming van een kortere betalingstermijn. BTS Tank Solutions n.v. is gerechtigd, indien zij zulks wenselijk acht, van de wederpartij aanvullende zekerheid voor de betaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij aan BTS Tank Solutions n.v. vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 12% van het in te vorderen bedrag, vermeerderd met BTW, met een minimum van €1.000,-. en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven. Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Buiten de hoofdsommen terzake diensten en leveranties, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is BTS Tank Solutions n.v. gerechtigd jegens de wederpartij alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zijn veroorzaakt. lngeval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van schorsing van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de wederpartij, c.q. de wederpartij, of indien op roerende of onroerende goederen van de wederpartij, c.q. de wederpartij, beslag wordt gelegd, zal BTS Tank Solutions n.v. het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te annuleren en mitsdien de verhuurde zaken weer onder zich te nemen, onverminderd het recht van BTS Tank Solutions n.v. op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van de verbintenis en het recht van BTS Tank Solutions n.v. om bij verzuim de overeenkomst om te zetten tot een overeenkomst tot vervangende schadevergoeding. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die BTS Tank Solutions n.v. ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

Hoofdelijkheid
Artikel 8.

Al hetgeen, betaling of anderszins, waartoe BTS Tank Solutions n.v. terzake enige huurovereenkomst of uit hoofde van deze voorwaarden is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofdelijk verschuldigd door de huurder, vertegenwoordiger of bestuurder van de huurder of door wie dan ook, maar het genot van de gehuurde zaken heeft verkregen, ongeacht of zij de huurovereenkomsten met BTS Tank Solutions n.v. op eigen naam, en/of voor eigen rekening, dan wel voor rekening van derden hebben gesloten.

Overmacht
Artikel 9.

Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft BTS Tank Solutions n.v., indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijk verklaring te ontbinden, ter keuze van BTS Tank Solutions n.v., zonder dat BTS Tank Solutions n.v. tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van wederpartij om het steeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid van de wil van BTS Tank Solutions n.v. onafhankelijk, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door wederpartij c.q. wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer , werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van BTS Tank Solutions n.v. of in dat van één of meer van haar leveranciers of onderaannemers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheidsmaatregelen.

Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang
Artikel 10.

Voor zover BTS Tank Solutions n.v. koopovereenkomsten aangaat blijven alle geleverde zaken het eigendom van BTS Tank Solutions n.v. totdat wederpartij aan al haar verplichtingen betrekkelijk de betreffende overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens BTS Tank Solutions n.v. heeft voldaan. De wederpartij mag de zaken derhalve, onder meer, niet verkopen, verpanden of leveren. BTS Tank Solutions n.v. is onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming zonder enige ingebrekestelling de door BTS Tank Solutions n.v. geleverde respectievelijk aangevoerde zaken tot zich te nemen.

Aansprakelijkheid
Artikel 11.

lndien BTS Tank Solutions n.v. nalatig mocht zijn, zullen slechts die schaden door haar te dienen vergoed welke zijn te beschouwen als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming en zal daaronder niet begrepen zijn schade aan zaken welke in het gehuurde zijn opgeslagen of welke door deze zaken is veroorzaakt. BTS Tank Solutions n.v. is evenmin aansprakelijk voor fouten of verzuimen van derden of van haar eigen personeel, zelfs als deze te beschouwen zijn als hulppersoon bij de uitvoering der overeenkomst. De wederpartij verbindt zich BTS Tank Solutions n.v. te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens BTS Tank Solutions n.v., uit welke hoofde dan ook en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.

Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 12.

Op alle door BTS Tank Solutions n.v. gesloten overeenkomsten alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met, deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij BTS Tank Solutions n.v. er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de wederpartij of tot een andere bevoegde rechter.

Over ons

BTS Tank Solutions is de grootste in Europa voor de in- en verkoop van gebruikte opslagtanks - met zowat 2000 opslagtanks in voorraad. BTS Tank Solutions past gebruikte tanks aan op maat en produceert nieuwe tanks. Klop bij BTS Tank Solutions aan om een tank te huren, kopen of verkopen.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe producten, belangrijk nieuws en straffe aanbiedingen.